Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

& Sport

 

& Sport

HIKARI & Sport är en metod som kan implementeras i alla typer av sporter. Med HIKARI kan alla som utövar en idrott leva upp till sin fulla potential - genom medveten närvaro, glädje och disciplin.

Visste du att studier påvisar att 62% av barn och ungdomar som tränar en idrott med tävlingsinslag upplever prestationsångest? I alltför tidig ålder får barnet lära sig att "ditt värde ligger i dina prestationer". Detta faktum tar bort glädjen och kreativiteten ur aktiviteten samt kraftigt reducerar den unges potential vidare i livet - och det är dessutom kontraproduktivt; deras prestationer blir sämre, inte bättre.

Hör av dig till oss om du vill implementera HIKARI i ditt lag!

 
carousel-sport-for-all.jpeg

Alla sporter

Idrotten i Sverige har miljontals utövare i olika åldrar. Tyvärr har tävlingar och alltför hård kampinställning inneburit att barn i unga åldrar har definierats utifrån vad de presterar. Deras välmående och inre natur har blivit sekundärt. Istället för glädjeupplevelser har det såtts frö till destruktivitet som sprider sig till andra områden i livet.

HIKARIs strävan är att höja medvetenheten hos ledare i svensk idrottsrörelse med resultat att de primärt arbetar med den unges välmående och inre naturliga kraft - först då kan den fulla potentialen uttryckas - även i tävlingsprestationer.

sg1l45581.jpg

Fotboll

Fotboll är den största idrotten i Sverige och når hundratusentals barn och ungdomar varje år. Här finns en stor ledarbas som kan välja att fokusera på de mjuka värdena och individens inneboende potential - som människa. HIKARI arbetar aktivt med att utbilda fotbollsledare och spelarna så att de kan sprida ett naturligt välmående inom och utanför sin idrott.

IMG_5798.JPG

Kampsport

Svensk och internationell kampsport har på många sätt ett österländskt synsätt vilket givit fördelar i välmåendet och kontakt med sin inre kraft, ifall man hamnat i en klubb som värdesatt de gamla uråldriga visdomarna. HIKARIs mål är att samtliga kampsportare går tillbaka till ursprunget med hjälp av HIKARIs livsverktyg.