Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Projekt

Projekt

I Riksorganisationen Hikaris verksamheter och projekt står alltid deltagarnas behov i fokus. Vi samtalar direkt med målgruppen om vad de vill göra och utveckla. Vad älskar de att göra? Vad vill de träna? Vilka behov har de? Hur kan rådande förhållanden anpassas till och efter dem? Utifrån frågeställningar som dessa så utvecklas våra olika projekt och verksamheter. Nedan följer ett urval och en kort presentation av Riksorganisationen Hikaris projektverksamheter.

Med ett finger i sjön så är du per automatik i kontakt med alla världens hav, sjöar och floder.

Med ett finger i sjön så är du per automatik i kontakt med alla världens hav, sjöar och floder.

Bättre inre Balans

Bättre Inre Balans-projektet ger barn och unga med funktionsvariationer
ökat välmående, förbättrade sociala förmågor och bättre skolresultat.

I projektet, som leds av erfarna ledare, har vi roligt tillsammans när vi tränar och använder meditation, fokuseringsträning och andra lugnande, rofyllda och fokuserande inåtverktyg. Vi har också många prova på-aktiviteter och genomför även läger.

I projektet deltar 2019 cirka 130 barn och unga med funktionsnedsättning 
i åldern 7-18 år.

Projektet genomförs med generöst stöd av Berit Söderströms Stiftelse, Åke Wibergs Stiftelse, Sparbanksstiftelsen Finn, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Kungaparets bröllopsfond, Sophia Nilsson minnesfond för fattiga handikappade barn, Dahlströmska Stiftelsen, Eva och Oscar Ahréns Stiftelse, Åhlén-stiftelsen, Stiftelsen Ulf Lundahls Minnesfond, Habilitering och Hjälpmedel/Region Skåne, Carl Jönssons 
Understödsstiftelse, Stiftelsen för bistånd åt handikappade i Skåne, Crafoordska stiftelsen, Direktör Albert Påhlssons stiftelse, Stiftelsen Lars Hiertas Minne, Norrbacka-Eugeniastiftelsen.

Glada LIV deltagare efter ett Mindfulness & Hikari pass.

Glada LIV deltagare efter ett Mindfulness & Hikari pass.

Lugnt inre Välmående

Projekt LIV Lugnt Inre Välmående
- för personer med stroke och Parkinsons sjukdom.

Riksorganisationen Hikari medverkar under åren 2017-2020  med expertkunnande, metoder och aktiviteter i KFUM Syds Projekt LIV - Lugnt Inre Välmående.

Projekt LIV utvecklar, sprider och tillämpar en ny målgruppsanpassad och deltagarstyrd träningsform, som kombinerar metoder och tekniker från mindfulness, yoga, hikari mm, för personer med stroke och Parkinsons 
sjukdom. Projektet bidrar till att livskvalitet, välmående och deltagande ökar samtidigt som utanförskap och social isolering minskar i målgruppen.

I projektet deltar 2019 cirka 200 personer med stroke och Parkinsons 
sjukdom i Skåne.

Projektet genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden. För utförlig information, aktiviteter, schema mm se www.projektliv.se 
och Facebook Projekt LIV.

Fysisk träning samt öka medvetenhet om vilka val som främjar hälsa är av stor vikt inom projektet.

Fysisk träning samt öka medvetenhet om vilka val som främjar hälsa är av stor vikt inom projektet.

Välmående i Vardagen

Riksorganisationen Hikari medverkar som samarbetspartner i KFUM Limitless projekt Välmående i Vardagen. I huvudsak är vår funktion att hjälpa ledarna och deltagarna i projektet med inåtverktyg för att skapa ett grundläggande inre lugn av acceptans av hur man mår just nu, kroppsligt, känslomässigt som mentalt samt våga sträva efter att bryta destruktiva mönster som gör att man t ex äter för mycket och onyttigt. Projektets målgrupp är barn och unga med olika funktionsnedsättningar t o m 18 år i Malmö med omnejd. Syftet med projektet är att förebygga och motverka övervikt och fetma hos barn och unga med olika funktionsnedsättningar.